ಕಿರುಪರಿಚಯ

About Us

ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ. ಕನ್ನಡ ತನ, ಕನ್ನಡ ಮನ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಗರು.

ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ವಗ್ಗೂಡೊನ.
ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ!


Munich Kannadigaru, an inclusive community built by Kannadigaru for Kannadigaru based out of Munich and surroundings. We welcome all Kannada speaking or people who are eager to learn & know Kannada culture to join us. Please follow our Social media channels for more updates.

ತನು ಕನ್ನಡ, ಮನ ಕನ್ನಡ,
ನಡೆ ಕನ್ನಡ, ನುಡಿ ಕನ್ನಡ

Reach us

MunichKannadigaru e.V

Verein Number: VR209854

info@munichkannadigaru.org

About Us

Looking for ways to improve your social life and connect with like-minded Kannadigas? Look no further than our Kannada community! We're passionate about creating a strong and vibrant community that promotes personal growth and well-being through regular events and activities such as cultural festivals, sports tournaments, and social gatherings. But we're more than just a social club - we're a source of support for our members, offering guidance and a listening ear whenever needed. Join us today and become part of our inclusive and supportive network!

Read more...

Copyright© 2023. All rights reserved.